Servicoating: Kvalitet & miljö

Ledning och uppföljning

För att leda och följa upp den dagliga verksamheten har vi en standardiserad Daglig styrning i våra verksamheter. På så sätt får alla medarbetare viktig information varje dag, trots att våra verksamheter är spridda på många olika ställen. Dessutom får ledningen daglig uppdatering på vad som händer i verksamheten, t ex om det är något som avviker från normalläge och snabbt kräver åtgärder. 

 

Den dagliga styrningen är en del i vårt kontinuerliga arbete att bli "lite bättre varje dag". Den information som samlas in vid Dagliga styrning är del av företagets måluppföljning.

 

Måluppföljningen är utarbetad så att vi ska kunna mäta att vi hela tiden blir lite bättre. Företaget har fyra huvudmål (E) Ekonomi, (K) Kvalitet, (M) Medarbetare och (H) Hållbarhet.

 

Huvudmålen presenteras som en Pyramid, där ekonomin är överst. Ekonomi är viktigt, men kan inte stå helt själv, utan bygger på att vi levererar god kvalitet. För att hålla god

kvalitet krävs en säker och god arbetsmiljö (medarbetarmålet).

Utöver detta är hållbarhetsperspektivet viktigt och något som genomsyrar våra logistiklösningar.

 

Ledningssystem

Samtliga processer är definierade och finns tillsammans med instruktioner och andra ledande dokument på vårt intranät. När arbetssätt effektiviseras sprids den kunskapen även till andra verksamheter genom uppdaterade dokument.

 

Daglig styrning - möte vid tavlan

 

Huvudmålen är uppdelade i delmål, som till stor del är samma inom hela företaget. Dessa delmål är sedan nedbrutna i nyckeltal som är specifika för respektive verksamhet. Vid den Dagliga styrningen följs avdelningens nyckeltal upp. Nyckeltalen är nedbrutna så att medarbetarna ser hur deras arbete bidrar till att avdelningen når olika delmål och mål.

 

Vid den dagliga styrningen går vi igenom vad som har hänt sedan Daglig

styrning dagen innan. Varje team har

ett eget formulär med sina nyckeltal som gås igenom. Teamet tar upp om

det har skett någon personskada, skada på material eller risk för skada. Vi tar upp avvikelser t ex om vi skulle ligga efter inom någon någonstans i verksamheten.  Avvikelser diskuteras direkt vid tavlan där de som var inblandade är med och identifierar vad som orsakade avvikelsen, och sedan är med och bestämmer hur vi ska undvika att samma avvikelse inträffar igen. På mötet följs även avvikelserna upp från dagen innan.